ප්‍රමාණයේ ප්‍රස්ථාරය Relax Tee

පළල
(පපුව)
දිග
(උස)
6XL (නොමිලේ ප්‍රමාණය)
78.5 සෙ.මී
86CM