ප්‍රමාණයේ ප්‍රස්ථාරය Cami Top

BUST
CIRC
දිග
(උස)
XS
අඟල් 34
අඟල් 23
එස් අඟල් 36 අඟල් 24
එම් අඟල් 39 අඟල් 25
එල් අඟල් 42 අඟල් 25
XL අඟල් 45 අඟල් 26